Правилници

Закони и правилници

Закон о основама система образовања и васпитања 2017
Сл.Гласник 88/2017

Стандарди општих међупредметних компетенција за крај средњег образовања, 2013

Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања, Сл.Гласник 15/2018

Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ФИЗИКА, 2010

Стандарди квалитета рада установе, 2018

Закон о основном образовању и васпитању, Сл.Гласник 101/2017

Програм наставе и учења за VI разред- ФИЗИКА